The Honorary Editor

Dr. Sujit Sarkhel

Members
Dr. Abir Mukhopadhyay
Dr. Amlan Kusum Jana
Dr. Kamlesh Kumar Sahu
Dr. Debasish Sanyal
Dr. Debatrata Majumder
Dr. Debasish Roy
Dr. Subir Bhattacharjee
Dr. Manabendra Makhal
Dr. Prathama Guha Chaudhuri
Dr. Saswati Nath
Dr. Sayandip Ghosh
Dr. Sayanti Ghosh
Dr. Somsuvra Chattopadhyay
Dr. Santanu De
Dr. Ujjaini Srimani
Dr. Uttam Majumder